top of page

Digital Transformation Canvas โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโต

-------------------------------

ฉบับภาษาไทย 

รูปแบบ E-Book

-------------------------------

เครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์ เรียบเรียงทีละขั้นตอนการทำ Digital Transformation พร้อมกรณีศึกษาบริษัทชั้นนำระดับโลกและของไทย

-------------------------------

"Digital Transformation Canvas" เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมในการคิดเชิงกลยุทธ์และออกแบบกระบวนการทำ Digital Transformation สรุปจากกรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จาก 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยนิตยสาร Harvard Business Review รวมถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกและของไทย อาทิ Netflix, Adobe, Amazon, Ping An, Nestle, Stripe, 23andMe, Meituan, ไปรษณีย์ไทย, RS Group เป็นต้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ในองค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจ SMEs Startup หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ เรียนรู้และเข้าใจว่า Digital Transformation คืออะไร และจะช่วยให้องค์กรของคุณสร้างการเติบโตครั้งใหม่ได้อย่างไร เรียนรู้วิธีการทรานส์ฟอร์มธุรกิจด้วยเครื่องมือ Digital Transformation Canvas ทั้ง 9 ขั้นตอน พร้อมตัวอย่าง 10 กรณีศึกษาบริษัทชั้นนำ หลักการทำ Digital Transformation ด้วยโมเดล 5D's รวมถึงวิธีเริ่มต้นและทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ พร้อมแบบสำรวจความสำเร็จของการทำ Digital Transformation ที่จะช่วยสร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้กับองค์กรของคุณ

Digital Transformation Canvas โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโต [E-Book]

$300.00Price
    bottom of page